Privacy verklaring Sportiek reizen BV

Sportiek reizen BV vindt jouw privacy belangrijk en daarom gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je met ons deelt. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan kun je ons alijd bereiken.

Sportiek reizen BV, gevestigd aan Pieter Langendijklaan 1, 1187 CL Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.sportiek.com Pieter Langendijklaan 1, 1187 CL Amstelveen 020-470.26.26

Maikel van Rijswijk is de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Sportiek reizen BV. Hij is te bereiken via info@sportiek.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sportiek reizen BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sportiek.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sportiek reizen BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (Grondslag: Overeenkomst, )

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Grondslag: Overeenkomst)

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Grondslag: Overeenkomst)

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (Grondslag: Overeenkomst, )

 • Sportiek reizen BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. (Grondslag: Gerechtvaardigd belang)

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (Grondslag: Toestemming)

 • Sportiek reizen BV volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte (Grondslag: Gerechtvaardigd belang).

 • Sportiek reizen BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (Grondslag: Contractuele of wettelijke verplichting).

Geautomatiseerde besluitvorming

Sportiek reizen BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sportiek reizen BV) tussen zit.

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren

Sportiek reizen BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat zodra je jouw toestemming intrekt je persoonsgegevens per direct zullen worden gewist uit onze database en/of e-maillijsten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sportiek reizen BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal je gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sportiek reizen BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Een "cookie " is een klein data-tekstbestand dat wordt geplaatst in uw browser. Het zorgt ervoor dat Sportiek u elke keer dat u deze website bezoekt kan herkennen. Op die manier kunnen wij je een optimale bezoekerservaring bieden. Cookies zelf bevatten geen persoonlijke informatie en Sportiek gebruikt geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen.

Meer over cookies vind je in onze cookie-verklaring

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sportiek reizen BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sportiek.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sportiek reizen BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sportiek reizen BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sportiek.com

 

*Toelichting wettelijke grondslagen

Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. In het onderstaande overzicht tref je een toelichting op de zes wettelijke grondslagen:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

Vraag het aan Rayta of Maikel

Bel voor persoonlijk advies of stuur een e-mail naar Rayta of Maikel.

NL 020-470.26.26
BE 038-081.378

info@sportiek.com

Contact

Nieuwsbrief

Ontvang het laatste (sneeuw) nieuws, aanbiedingen,last minutes en leuke tips.